Органи

Претседател
Стефан Илиевски

Извршен одбор на НФУ
Стефан Илиевски – Претседател
Владимир Јовановски – Секретар
Ана Јовева – член
Димитар Ристески – член
Димитар Чунговски – член
Зоран Здравев – член
Марина Атанасовиќ– член

Надзорен одбор на НФУ
Александар Стојчевски – Претседател
Сандра Трајковска
Викторија Златковиќ

Совет за членство на НФУ
Димитар Ристески – Претседател
Јован Наумоски – член
Зоран Здравев – член

Совет за Изложби и Манифестации на НФУ
Владимир Јовановски – Претседател
Стефан Илиевски – член
Ана Јовева – член

Уметнички совет на НФУ
Владимир Јовановски – Претседател
Александар Томовски – член
Димитар Чунговски – член

Совет за Едукација на НФУ
Марина Атанасовиќ– Претседател
Стефан Илиевски – член
Димитар Чунговски – член

Совет за односи со Јавноста на НФУ
Ана Јовева – Претседател
Марина Атанасовиќ– член
Дарио Королија – член

Совет за односи со странство на НФУ
Зоран Здравев – Претседател
Владимир Јовановски – член
Ана Јовева – член