Правилници

Правилник за оценување на изложби

Правилник за вреднување на трудови на организација

Правилник за вреднување на труд на членови

Правилник за звања на Национална фото унија

Правилник за изложби

Правилник за работа на Собранието