Статут

Врз основа на член 4, 12, 13, 15, 16 и 17 од Законот за Здруженија и Фондации (Службен весник 52/10). Собранието на Национална фото унија, на седницата одржана на ден 05.04.2021 година донесе Статут на Национална фото унија

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Национална фото унија е самостојна, транспарентна, невладина, непартиска и непрофитабилна организација настаната со цел да ги остварува и усогласува интересите на членовите при реализирање на програмски задачи за поттикнување, популаризирање, промовирање, и афирмирање на фотографијата, фотографското творештво, фотографската уметност и култура во Република Северна Македонија.

Член 2
Називот на здружението е: Здружение Национална фото унија, или акроним НФУ.
Називот на здружението на англиски јазик е National Photo Union, или акроним NPU.
Седиштето на Национална фото унија е во Куманово на ул. Титова Митровачка, бр. 2.

Член 3
Национална фото унија (во понатамошен текст НФУ) има статус на правно лице, со права, обврски и одговорности утврдени во Уставот на Република Северна Македонија, Законот за Здруженија и Фондации на Република Северна Македонија и овој Статут. Својата активност ја врши на територија на Република Северна Македонија.

Член 4 Национална фото унија има свој печат и штембил.
Печатот е со кружен облик во кој е напишан текстот: Национална фото унија, а во средината се наоѓа заштитниот знак на унијата.
Штембил е во правоаголна форма со следниот текст: Национална фото унија, со број, дата и место.

Член 5
Национална фото унија има свои Органи и тела, Статут и други Акти. Национална фото унија има своја жиро-сметка и во платниот промет со трети лица настапува во свое име и со своја жиро-сметка.

Член 6 НФУ може да влегува во партнерски односи со други организации и здруженија, да се зачленува во други сродни асоцијации во земјата и странство, но при тоа потполно ја задржува својата организациска самостојност.

Член 7 НФУ ќе се стреми за зачленување во меѓународни асоцијации од областа на фотографијата, фотографското творештво, фотографската уметност и култура.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НАЦИОНАЛНА ФОТО УНИЈА

Член 8 Национална фото унија и неговите органи работат врз остварување и реализирање на следните цели и задачи:
– Основна цел на НФУ е преку неа членовите да ги усогласуваат своите интереси во остварување и реализирање на своите програмските цели и задачи.
– Основна задача на НФУ да ги интегрира во Унијата сите организации и поединци кои ја третираат фотографијата како уметност.
– Да ги поттикнува, помага, и стимулира своите членови во развивањето и унапредувањето на сите видови на фотографско творештво.
– Да врши популаризација на фотографијата со стручна и естетска едукација, преку семинари, фото школи и курсеви, фото кампови и други облици на едукација.
– Да ја промовира фотографската уметност преку организирање фото изложби, фото фестивали, ревии и други облици на јавна презентација на фотографското творештво во земјата и странство.
– Да ја афирмира и вреднува работата на своето членство, а за постигнатите резултати и успеси да доделува звања, награди и признанија.

III.ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО НФУ, ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОТ И ПРЕСТАНОКОТ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 9 Членувањето во НФУ е доброволно. Член/ка на Унијата може да биде секое правно и физичко лице, кое ги прифаќа Статутот и статутарните права и обврски на НФУ.
Членството се стекнува преку писмено или дигитално пополнета Пристапница. За Организацијата членка, Пристапницата треба да е потпишана и заверена од овластено лице на Организацијата, за физичко лице – самостоен автор Пристапницата е пополнета од лицето што се зачленува.

Член 10 Членовите на некоја членка-организацијата на НФУ можат да плаќаат членарина на два начина:
– Ако самата Организацијата плаќа годишна членарина за своите членови, и достави список на членови со матичен број за кои е наменета извршената уплата. Уплатата се врши директно на жиро-сметка на НФУ.
– Ако секој член на Организацијата, како поединец – сам ја плаќа годишната членарина. Уплатата се врши директно на жиро-сметка на НФУ.

Член 11 Физички лица како индивиуални членови сами ја плаќаат годишната членарина. Уплатата се врши директно на жиро-сметка на НФУ.

Член 12 Лица кои се стекнале со највисоко уметничко звање во НФУ се ослободени од плаќање на членарина.
Почесни членови, не плаќаат членарина.
Начинот на плаќање на членарината и висината на членарината се определува на годишно ниво од страна на Извршен Одбор на НФУ. Сите членови добиваат членска карта.

Член 13
Членство во НФУ не е условено, ниту исклучува членство во било кои други слични oрганизации.

Член 14 Правата на членовите на НФУ се:
– Самостојно да одлучуваат за членство во НФУ.
– Да учествуваат во работата на Изборните, Вонредните и Редовни седници на Собранието на НФУ.
– Да избираат и да бидат бирани во органите на НУФ.
– Да учествуваат во работата на Извршните органи, по писмен или електронски пат да поднесуваат молби, жалби, предлози, сугестии, критики и сл. се со цел на заштита и остварување на своите права, подобрување и унапредување на работата на Унијата како и за зачувување и зацврстување на нејзиниот систем на вредности.
– Да учествуваат во активностите на НФУ во реализацијата на нејзината програмата за работа.
– Да учествуваат на колективни изложби кои ги организира НФУ или кои се под нејзин патронат.
– Од Извршните Совети да бараат стручна помош во реализација на самостојни фотографски проекти.
– Да учествуваат на предавања, семинари и слични случувања кои ги организира НФУ.
– Да ги користи услугите кои ги обезбедува НФУ.
– Да бидат навремено и транспарентно информирани за случувањата и промените во НФУ.

Член 15 Обврски на членовите на НФУ се:
– Да го почитуваат Статутот, Правилниците и сите Акти на НФУ, како и Одлуки на органите кои се во склад со целите и задачите, кои се дефинирани во чл. 8 од овој Статут.
– Да ги извршуваат одлуките на органите на НУФ.
– Да плаќаат членарина.
– Со својата работа, залагање и делување да допринесуваат за остварување на целите и задачите на НФУ.
– Уредно да ги чуваат и благовремено да ги враќаат техничките средства што ги користат.
– Членовите на Унијата се должни со своите фотографски творби да ја збогатуваат колекцијата на уметничка фотографија на НФУ.
– Да негуваат толерантен колегијален дух и позитивно да влијаат на развојот на односите на меѓу членките и меѓу членовите во НФУ.
– Да го чуваат угледот на НФУ.

Член 16 Членството во Национална фото унија престанува во случај:
– По барање на членот или членката на унијата.
– Поради неплаќање на членарина во предвидениот рок.
– Поради непочитување на овој Статут.
– Со исклучување како изречена дисциплинска мерка.
– Поради смрт на членот или престанок со работа на членката.

IV. ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛНА ФОТО УНИЈА, НАЧИН НА НИВНИОТ ИЗБОР, ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВРНОСТИ.

Член 17 Со НФУ управуваат нејзините членки непосредно или преку избрани претставници во органите на Унијата.

Член 18
Највисок орган на НФУ е Собранието на Национална фото унија.

Член 19
Извршни Органи на Национална фото унија се:
– Извршен Одбор
– Надзорен Oдбор
– Совет за членство
– Совет за Изложби и Манифестации
– Уметнички совет
– Совет за Едукација
– Совет за односи со јавноста
– Совет за односи со странство

СОБРАНИЕ Член 20 Највисок орган на управување е Собрание на Национална фото унија.

Член 21 Собранието на Национална фото унија го сочинуваат овластени претставници на сите организации членки на НФУ и сите самостојни автори на НФУ.

Член 22
– Собранието работи на седници.
– На седниците на Собранието право на дискусија има секој присутен член на НФУ.
– Право на глас имаат само овластените претставници на сите членки и еден овластен претставник на самостојните членови.
– Седниците на Собранието на НУФ ги свикува Претседавачот на Собранието врз основ на овој статут, по предлог на Претседателот на ИО, по предлог на Извршниот одбор, по предлог на Надзорниот одбор или по предлог на мнозинство на членките на НУФ.
– На седницата на Собранието на НУФ се одлучува по правило на јавно гласање.
– Член на НУФ (кој не е присутен на седницата, а е известен за точките на дневниот ред на седницата) може да овласти друг член за гласање. Овластувањето се дава за една собраниска седница, а важи и за следните собраниски седници со ист дневен ред.

Член 23 Седницата на Собранието на НУФ може да биде:
– редовна,
– изборна,
и вонредна.
Редовна седница на Собранието на НУФ се одржува најмалку еднаш годишно.
Изборна седница на Собранието на НУФ се одржува на секои три години, кога се врши избор на Претседавач на Собранието на НФУ, Извршен Одбор, Надзорен одбор, Совет за членство, Совет за Изложби и Манифестации, Уметнички совет, Совет за Едукација, Совет за односи со Јавноста, Совет за односи со странство, Претседател на ИО, Секретар на ИО и именување законски Застапник на НФУ.
Вонредна седница на Собранието на НУФ се свикува по барање 1/2 од членовите на Собранието.
Ако Претседавачот не свика седница во рок од 30 (триесет) дена од денот на поднесувањето на барањето, седницата ја свикува предлагачот.

Член 24 Седница на Собранието на НФУ се свикува со повик кој содржи:
– датум, место и време на одржување,
– и предложен дневен ред.
Повикот се упатува до членовите најмалку 15 дена пред состанокот на Собранието.

Член 25 Работата на Собранието е јавна.
Собранието работи по усвоен дневен ред.
Собранието одлучува ако на состанокот присуствуваат 2/3 овластените претставници на Организациите членки, со исклучок кога се донесуваат одлуки за спојување со други организации, промена на статутот и престанок на работа на НФУ, каде што е потребно присуство на повеќе од 2/3 на овластени претставниците на членките на НФУ.

Член 26 Собранието на НФУ донесува одлуки во склад со Уставот, Законот за Здруженија и фондации и овој Статут, а во правец на целите и задачите на НФУ:
– Донесува Статут на НФУ, врши измени и дополнувања на Статут на НФУ.
– Донесува деловник за работа за својата работа и деловник за работа на другите органи на НФУ, врши негови измени и дополнувања.
– Избира и разрешува Извршни органи.
– Именува законски застапник на НФУ.
– Усвојува програма за дејствување на НФУ.
– Разгледува и усвојува извештаи за работа на Извршниот одбор.
– Усвојува извештај за финансиско работење на НУФ.
– Усвојува завршна сметка за финансиско работење на НФУ.
– Донесува Правилник за изложби.
– Донесува Правилник за доделување на звање и признанија.
– Донесува Правилник за покровителство.
– Донесува Дисциплински правилник.
– На свечени седници прогласува добитници на највисоки звања и признанија на НФУ.
– Одлучува за зачленување во слични меѓународни организации.
– Одлучува за соработка и стапување во партнерски односи со домашни меѓународни организации.
– Одлучува по сите прашања поврзани со фотографското творештво во НФУ.
– Формира комисии и други работни тела на НФУ.
– Врши и други работи во согласност со Статутот и другите акти на НФУ.
– Одлучува за спојување со други организации и престанок со работа на НФУ.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО Член 27 Претседавачот на Собранието се избира од членови присутни на седницата на Собранието на НФУ.
Претседавачот на Собранието свикува и раководи со седниците на Собранието на НФУ.
Претседавачот на Собранието ги потпишува сите одлуки и нормативни акти кои ги донесува собранието.
Мандатот на Претседавачот на Собранието трае 3 (три) години, со можност за повторен избор.
Претседавачот на собранието може да биде сменет со одлука на Собранието и на лично барање.

ИЗВРШЕН ОДБОР Член 28 Извршниот Одбор (ИО) е највисок Извршен орган на НФУ.
– Извршниот Одбор се бира и одговара пред Собранието на НФУ.
– Помеѓу две Изборни собранија на НФУ раководи со Извршните Совети на НФУ.
– Во Извршниот Одбор се застапени сите Извршни Совети со по еден претставник, од кои се бира Претседател на ИО и Секретар на ИО.
– Извршниот одбор се состанува по потреба, а најмалку еднаш на четири месеци.
– Извршниот одбор полноправно работи и одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од половина членови на Извршниот одбор.
– Одлуките на Извршниот одбор се донесуваат со јавно гласање, со повеќе од половина присутни.
– Со седниците на извршниот одбор претседава претседателот, а во негово отсуство го заменува секретарот, односно членот кој го определува извршниот одбор.

Член 29 Извршниот Одбор ги врши следните работи:
– Преку својата работа и работата на Извршните Совети ја спроведува политиката, програмата за работа, заклучоците и одлуките на Собранието на НУФ.
– Води грижа за своите членки – членови, преку Извршните Совети да можат непречено да ги ги усогласуваат и остваруваат своите права и интереси.
– Управува со сиот имот на НУФ.
– Одговорен е за материјално-финансиското работење на НУФ.
– Ги подготвува седниците на Собранието на НУФ.
– Подготвува програма за работа, акти и одлуки по кои ќе расправа Собранието на НУФ.
– Именува и разрешува Технички Секретар.
– Назначува вонредни членови на Уметнички Совет.
– Подготвува извештај за работа на НУФ.
– Подготвува извештај за финансиско работење на НУФ.
– Дава согласност за избор на свои претставници во меѓународни организации и асоцијации.
– Врши и други работи за кои ќе го овласти Собранието на НФУ.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗВРШЕН ОДБОР Член 30 Претседател на Извршниот Одбор на НФУ го бира на Собранието на НФУ.
Претседател на Извршниот Одбор на НФУ се избира по пат на интерен конкурс кој го објавува Извршниот Одбор и по пат на електронска пошта се доставува до сите членови.

Член 31 Претседателот ги врши следните работи:
– Ја претставува и застапува Унијата.
– Ги свикува и раководи со седниците на Извршниот Одбор на НФУ.
– Се грижи за извршување на програмата и задачите утврдени на Собранието на НФУ.
– Одговорен е за материјално-финансиското работење на НФУ.
– Се грижи за спроведување на одлуките и заклучоците на Извршниот одбор.
– Врши и други работи за кои ќе го овласти Собранието на НФУ.
– Претседател е должен да свика седница на Извршниот Одбор по барање на најмалку 4 (четири) членови од Извршниот Одбор или по барање на Надзорниот Одбор.
За својата работа Претседателот одговара пред Извршниот Одбор и Собранието на НФУ.
Мандатот на претседателот трае три (3) години, со можност за избор од уште еден мандат.
Во случај на оправдани причини, претседателот бира член на Извршниот одбор кој привремено ќе го замени.

Член 32 Претседател на Извршниот Одбор на НФУ може да биде разрешен од својата должност и пред истекот на рокот за кој е избран:
– На лично барање.
– Во случај на неможност за вршење на должноста во период подолг од шест месеци.
– По пат на разрешување, ако не постапува во склад со упатствата на Собранието и со тоа делува спротивно на позитивните прописи, односно на одредбите на овој Статут, или ако со своите постапки му штети на угледот на здружението.

Одлуката за разрешување на претседателот на НФУ ја носи Собранието со двотретинско мнозинство. Во случај на престанок на мандатот на претседателот на НФУ пред истекот на рокот за кој е биран или во случај на негово разрешување, се спроведува постапка на избор на нов Претседател на НФУ за преостанатиот дел на мандатот на вонредна седница на Собранието.

СЕКРЕТАР НА ИЗВРШЕН ОДБОР
Член 33
Секретарот на Извршниот Одбор на НФУ го бира Собранието на НФУ од членовите на ИО на НФУ.
Секретарот на унијата ги има следните права и должности:
– Административни работи на НФУ, води архива, евиденција, и записници од состаноци.
– Врши наплата и исплата по сите одлуки на собранието и другите органи на НФУ.
– Му помага на претседателот во извршување на неговите должности.
– Во отсуство на претседателот, дава иницијативи и ја координира работата на унијата и секциите, се грижи и координира околу подготовка на програмите, завршната сметка и други документи донесени од страна на Собранието и извршниот одбор.
Мандатот на Секретарот трае три (3) години со можност на повторен избор.
За својата работа Секретарот одговара пред Извршниот Одбор и Собранието на НФУ.
Секретарот може да биде сменет со одлука на собранието и на лично барање.
Со одлука на Извршниот одбор, секретарот може својата функција да ја извршува професионално како Технички Секретар.

НАДЗОРЕН ОДБОР Член 34 Надзорен Одбор е контролен орган на НФУ и за својата работа одговара пред Собранието на НФУ.

Член 35 Членови на Надзорен Одбор ги бира Собранието.
Надзорниот одбор се состои од 3 (три) члена.
Надзорен одбор бира претседател од редовите на своите членови.
Мандатот на членовите на Надзорен одбор трае четири (3) години, со можност за повторен избор.
Член на надзорен одбор може да биде сменет по одлука на собранието и на лично барање.

Член 36 Надзорниот одбор се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.
Надзорниот одбор е самостоен во својата работа.
Надзорниот одбор врши внатрешна контрола на НФУ: контролира користење на парични и други материјални средства, финансиско делување на НФУ, примена на Статутот и други нормативни акти на НФУ.
Должен е пред редовно годишно собрание на НФУ да изврши преглед на материјално – финансиско работење на НФУ и за тоа да поднесе извештај на Собранието.
Член на НО може да присуствува на седница на Извршен Одбор и да ја прати работата на членовите на ИО.
На барање на член од Надзорен одбор, Извршниот Одбор е должен да му достави на увид барана документација и извештај за својата работа.

УМЕТНИЧКИ СОВЕТ Член 37 Предмет на интерес на Уметничкиот Совет на НФУ се естетското достигнување во фотографското творештво кај членовите на НФУ и негово вреднување и оценување.
Уметничкиот Совет на НФУ е составен од три (3) постојани или три (3) вонредни членови. УС е составен од истакнати и афирмирани фотографи кои имаат или се со повисоки титули – звања.
Редовните членови на Уметничкиот Совет на НФУ ги бира Собранието.
Вонредните членови ги именува ИО на НФУ, само во ситуација кога не се избрани редовни членови, ако има судир на интереси меѓу членовите на УС и кандидатот кој поднел барање, или кога редовните членови на УС се со пониско звање од звањето за кое е поднесено барање.
Мандатот на Уметничкиот Совет трае 3 (три) години, со можност за повторен избор.
Редовен член на УС може да биде сменет по одлука на Собранието на НФУ и на лично барање. Вонреден член може да биде сменет со одлука на Извршен Одбор и на лично барање.

Член 38 Уметничкиот совет ги има следниве задачи:
– Разгледува и одобрува барања поднесени од членови на НФУ за доделување Уметнички звања, предвидени со Правилник за звања на НФУ.
– Селектира колекции на фотографии на НФУ за презентирање на македонската фотографија во и надвор од нашата земја.
– Дава мислење за доделување на годишна награда за фотографија.
– По барање на клубови или поедини членови дава мислење за колекции на фотографии.
– Учествуваат во едукативни програми НФУ.
– Определува Ментор на член кој најавил дека ќе поднесе барање за доделување на уметничко звање КМФ, МФ, ВМФ и ДФ.
Определениот Менторот укажува и дава совети за одредена фотографија или колекцијата на фотографии со која членот има намера да кандидира односно со која ќе се претстави пред Уметничкиот Совет.

СОВЕТ ЗА ИЗЛОЖБИ И МАНИФЕСТАЦИИ Член 39 Преку Советот за изложби и манифестации членките на Унијата ги реализираат своите права и обврски врзани со организација на изложбите, фестивали и други видови на јавна презентација на фотографски творби. За поефикасна и поекономична работа на НФУ членовите на овој совет можат да бидат бирани на два начина,
– од претставници на членките на НФУ.
– од претставници само на една членка.

Член 40 Советот за изложби и манифестации ги врши следниве работи:
– Ги прати сите јавни настани и презентации од областа на фотографското творештво.
– Се грижи за регуларности на изложбите кои се под покровителство на НФУ.
– Издава патронати на изложби.
– Назначува делегати на изложби.
– Назначениот делегат укажува и помага на организаторот изложбата, манифестацијата успешно и во согласност на Правилникот за изложби и манифестации да биде организирана и приредена, дава извештај и анализа.
– Во тековната година во соработка со ИО организира или овластува некоја членка на Унијата да ја организира Централната манифестација на НФУ, Куп на Македонската фотографија.

СОВЕТ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ Член 41 Советот за односи со јавност се грижи за информирање, промоција и маркетинг на НФУ. Ја уредува интернет страната на НФУ, на која ги поставува сите Акти на НФУ и информира за работата на Унијата и нејзините членки и членови, како што се настани и збиднувања, постигнати резултати и успеси, изложби, фото школи и курсеви, гостувања и преставување на истакнати фотографи и др.
НФУ може да издава стручна литература и пропаганден материјал за популаризирање на дејноста од областа на фотографијата.
За поефикасна и поекономична работа на НФУ членовите на овој совет можат да бидат бирани на два начина:
– од претставници на членките на НФУ.
– од претставници само на една членка.

СОВЕТ ЗА ЕДУКАЦИЈА Член 42 Советот за едукација самостојно ги извршува следниве работи:
– За членовите на НФУ организира едукативни стручно-естетски разговори, семинари, курсеви и предавања.
– Доставува предлози за едукативни програми на Извршниот одбор за усвојување.
– Доделува наставнички звања.
– Верифицира дипломи од фото курсеви, фото школи, фото семинари и др. кои се реализираат под покровителство на НФУ.
За поефикасна и поекономична работа на НФУ членовите на овој совет можат да бидат бирани на два начина:
– од претставници на членките на НФУ.
– од претставници само на една членка.

СОВЕТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО Член 43 НФУ преку Советот за Односи со странство остварува соработка со меѓународни организации кои се занимаваат со прашања од областа на фотографијата, национални сојузи на други земји, странски институции, галерии, странски клубови и истакнати фотографи. Договара зачленување во меѓународни фото организации, врши размена на колекции и самостојни авторски изложби. Помага при обезбедување на членови за жири комисии од странство. Организира посети на други национални сојузи и др.
Советот за односи со странство има исклучива надлежност и обврска да обезбедува патронати од меѓународни организации за потребите на членките на НФУ.
За поефикасна и поекономична работа на НФУ членовите на овој совет можат да бидат бирани на два начина:
– од претставници на членките на НФУ.
– од претставници само на една членка.

СОВЕТ ЗА ЧЛЕНУВАЊЕ Член 44 Првенствена цел на Советот за Членување e да ја проширува НФУ со нови членки од сите средини на Република Северна Македонија каде се негува фотографската култура и фотографското творештво.
За поефикасна и поекономична работа на НФУ членовите на овој совет можат да бидат бирани на два начина:
– од претставници на членките на НФУ.
– од претставници само на една членка.

Член 45 Советот за Членување истражува, проценува, и предлага зачленување на НФУ во слични меѓународни организации, со што ќе се овозможи членките на НФУ и во тие организации да ги остваруваат своите интереси.

Член 46 Советот за Членување ги има следните должности:
– Одлучува за прием и исклучување на членови.
– Води евиденција за бројот на членови во НФУ и истата ја објавува – поставува на интернет страната на НФУ.
– Води евиденција за плаќање на годишна членарина на лицата кои членуваат во унијата.
– Дава годишен извештај и анализа за состојбата на членството.

Член 47 Советот за Членување за својата работа одговара пред Извршниот Одбор и Собранието на НФУ.

РАБОТНИ ТЕЛА Член 48 Собранието може да основа работни тела и да именува работни групи за извршување на одредени задачи на здружението. Задолженијата ги предлага Извршниот одбор или Собранието. Во одлуката за основање на работното тело се утврдува неговиот состав, целите на основањето, правата и обврските и членовите на телото, како и рокот на основање. Работните тела и групи поднесуваат извештај за работата до Собранието.

V. РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА ФОТО УНИЈА

Член 49 Работата на Национална фото унија е јавна и транспарентна. Своите Акти, Одлуки и Измени ги објавува, односно поставува на својата интернет страна.

Член 50 Организациската структура на своите органи, тела ја постава на интернет страната на НФУ.

Член 51 Помеѓу две Изборни или Редовни Собранија НФУ работи преку своите Извршни Органи.

Член 52 Помеѓу две Изборни или Редовни Собранија на НФУ нејзините Членки своите права, интереси и активности ги усогласуваат и остваруваат преку Извршните Органи на НФУ.

Член 53 Во рамки на НФУ никој орган, членка или член нема право да попречува друг во работа при остварување и реализирање на своите активности и програмски задачи.

Член 54 Спорните прашања од работата на Унијата ги разрешува Надлежниот Совет со право на приговор пред Извршниот Одбор и пред Собранието на НФУ.

VI. СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТОТ

Член 55 НФУ може да стекнува парични средства, предмети и друг имот од следниве извори:
– Членарина.
– Од буџетот на Република Северна Македонија.
– Од буџетите на локалните Самоуправи.
– Приходи од дејноста на НФУ, а во склад со Законот.
– Прилози, донации и спонзорства.

Член 56 Средствата што НФУ ги стекнува во согласност со член 39 од овој Статут се сопственост на НФУ.
Користењето на средствата и материјално-финансиското работење на НФУ се врши согласно важечките законски прописи и општите акти на НФУ за остварување на целите и задачите на НФУ. За наменско користење на средствата одлучува Извршниот одбор на НФУ.

Член 57 Паричните средства на НФУ се чуваат на жиро-сметка во надлежната банка. НФУ може да има и своја девизна жиро-сметка.

Член 58 За законска употреба на средствата на НФУ одговорен е Извршниот одбор и Претседател на ИО.
Членовите на органите на НФУ одговараат солидарно за штетата која е причинета.

VII. ПРОМЕНИ НА СТАТУТОТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Член 59 – Барање за измени и дополнувања во Статутот или донесување на нов Статут, може да поднесат 1/3 од членовите на Собранието на НФУ.
– Барање од ставот 1 од овој член се поднесува, во писмен облик, со конкретни предлози и образложенија до Извршниот одбор, кој е должен во рок од 30 дена да свика седница на Извршниот одбор, и да покрене постапка за промена или измена и дополнение на Статут на НФУ.
– Извршниот одбор може самоиницијативно да покрене постапка за измени и дополнувања на Статутот, односно да предложи на Собранието за измени и дополнувања или усвојување на нов Статут, како и другите општи акти кои ги донесува Собранието.
– Промена на статут или измена и дополнување на статут може да се прави ако за неа гласале повеќе од 2/3 од овластените застапници.
– Останатите општи акти на НФУ кои не се во надлежност на Собранието, ги донесуваат органите на НФУ согласно својата надлежност на работа утврдени со овој Статут, а барање за промена, односно измени и дополнувања на општи акти може да поднесе секој член до орган кој го донел тој акт.
– Барање од став 4 од овој член се поднесува, во писмен облик со конкретни предлози и образложенија на претседателот на органот кој е должен во рок од 30 дена да свика седница на орган на која е претседател. Надлежниот орган ќе одлучи за предложените измени и дополнувања на општите акти.

VIII. СПОЈУВАЊЕ СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА НФУ

Член 60 Одлука за спојување на НФУ со други организации, за приклучување со друга организација, или престанок на НФУ, полноважна е само ако за неа гласале повеќе од две третини (2/3) од членовите на НФУ.

Член 61
НФУ престанува со работа ако:
– Ако бројот на членови се намали под 3.
– Трајно не се остварат целите и задачите за кои е формиран НФУ.
– Собранието едногласно донесе одлука за престанок со работа на НФУ.
– Во случај предвиден во член 63 од Законот за здруженија и фондации на РСМ.

Член 62 Во случај на престанок на работата на Здружението, ќе се спроведе постапка за редовна ликвидација.
Имотот по израмнување на доверителите и трошоците на ликвидација, судски и други постапки, се предава на здружение, установа или задолжбина кои имаат исти или слични статутарни цели, на основа на решение на Собранието на НФУ.
Во случај, од која било причина, Собранието да не може да се состане и да донесе одлука во врска со претходниот став, преостанатиот имот преминува во раце на единицата на локална самоуправа на чие подрачје е седиштето на НФУ.
Во случај на престанок на работа на здружението, остатокот од финансиски средства примени од министерствата или други програми на државниот буџет, се враќаат во буџетот од кој се доделени.
За престанок на работата на Здружението претседателот на ИО ќе го извести Централниот регистар, кој донесува решение за бришење на Здружението.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 63 Сите прашања кои не се специфицирани во овој Статут, ќе бидат дефинирани со посебни правилници.

Член 64 Овој Статут влегува на сила со денот на неговото донесување од страна на Собранието на НФУ, а ќе се применува од денот на добивање решение за упис во Централен Регистар на Р. Северна Македонија.

Член 65 Толкување на овој статут дава Собранието на НФУ, а помеѓу две седници на Собранието ова право го има ИО на НФУ.

Датум и место:
05 април 2021; Куманово